CDIAP

És un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Està adreçat a infants del Ripollès amb algun  transtorn en el seu desenvolupament o en risc de patir-lo. També és un servei per a les famílies i l’entorn on es desenvolupen aquests infants.

És un servei concertat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

logo gencat benestar i familia

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

El CDIAP FUNDACIÓ MAP-TÀNDEM-RIPOLLÈS té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. Aquesta activitat va destinada a atendre els infants des de la concepció fins als 6 anys (com a màxim) que presenten dificultats i /o trastorns bio-psico-socials en el seu desenvolupament o en risc de partir-ne i llurs famílies, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn. Treballant des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic com la intervenció terapèutica. Aquest model implica la coordinació i cooperació amb la xarxa de salut, d’educació i serveis socials, així com el desenvolupament de tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.

El CDIAP FUNDACIÓ MAP-TÀNDEM-RIPOLLÈS atén les poblacions de la comarca del Ripollès i és un servei gestionat per la Fundació Privada MAP.

VISIÓ 

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en el desenvolupament de l’infant on conflueixen les disciplines següents: neurologia, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, ja que durant les primeres etapes de la vida hi ha una gran plasticitat i possibilitat de canvis tant respecte de l’organització neuronal i psíquica com de la relació amb el seu entorn cuidador.

El CDIAP FUNDACIÓ MAP-TÀNDEM-RIPOLLÈS ha desenvolupat un model propi que amplia alguns aspectes esmentats.

Posem l’accent en:

Atenció a l’infant i a la seva família. Atenció que contempla el desenvolupament de l’infant de forma integral. Entenem a l’infant amb la seva singularitat i donant especial importància a les relacions i vincles afectius amb el seu entorn.

Arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.

Formació continuada dins l’equip. La formació es sosté en diferents activitats: supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball i sessions formatives. Tot això es du a terme amb la col·laboració de formadors o supervisors interns i externs a l’equip. En les activitats de formació es té en compte a més dels aspectes teòrics, la nostra pràctica clínica a través de la presentació, discussió i reflexió sobre els casos. També es treballa a partir de les publicacions que ens permeten aprofundir i actualitzar coneixements.

VALORS

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.

Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.

Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.

Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.

Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.

Prevenció, sensibilització i inclusió en la comunitat.

Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.

Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.

Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.

Implicació i participació: la política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.

OCA9001Baixa