Racó informatiu

L’objectiu d’aquest apartat és oferir un canal d’informació actualitzada sobre prestacions, activitats, tallers, notícies interessant, recursos educatius on-line…per a famílies amb menors.

Podeu trobar-les resumides en aquest díptic, que us podeu descarregar clicant a l’enllaç díptic Informació sobre ajudes per a famílies amb menors.

 • AJUTS I PRESTACIONS:

AJUT BOLQUERS
Aquesta prestació permet sol·licitar bolquers de talles que no són comercials perquè són més petites o bé perquè n’han de portar més enllà del temps que es considera normal.

Per sol·licitar-la cal dirigir-se a l’ABS (Àrea Bàsica de Salut), on disposen de la sol·licitud per tramitar l’ajuda. Un cop s’ha omplert la sol·licitud, és necessari que des de la vostra entitat bancària la segellin. Un cop s’han fet aquests passos, cal presentar la sol·licitud a l’ABS juntament amb:

– Original i fotocòpia del DNI de la mare/pare.
– Original i fotocòpia del llibre de família.
– Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
– Informe de l’especialista on s’especifica el problema del nen/a que justifiqui dur bolquers més enllà del temps que es considera “normal” o per la talla.

El mateix ABS enviaran tota la documentació al Departament de Salut.

PROGRAMA PERSONAL DE SUPORT DE DINCAT
Dincat posa a l’abast de les famílies el Programa de Personal de Suport.

El Programa de suport familiar ofereix un suport puntual a la família pel que fa a la atenció i cura de la persona amb DID, contribuint, en la mesura del possible, a millorar la qualitat de vida familiar i social, mitjançant personal i/o serveis especialitzats de suport.

Aquest suport vol donar resposta a les circumstàncies que es poden trobar les famílies que tenen persones amb DID al seu càrrec com ara la dificultat de conciliar la vida familiar, laboral i social amb l’atenció que requereix la persona amb DID o la necessitat de tenir un suport especialitzat que pugui atendre a la persona amb DID si el cuidador principal està malalt o passant per una situació d’emergència.

El programa, mitjançant una borsa de monitors especialitats en discapacitat, ofereix a les famílies un suport puntual en el domicili o un acompanyament a la persona amb DID.

Per poder sol·licitar el servei, podeu contactar l’equip del SAFDID al 93 490 16 88 o per correu a: respir@dincat.cat

AJUDES PUA DE TRANSPORT PER ASSISTIR AL CDIAP
Es tracta d’una ajuda econòmica en el transport per assistir a determinats serveis, entre ells els serveis d’atenció precoç o CDIAP. Poden sol·licitar-la les famílies dels infants que viuen en poblacions diferents a la del CDIAP i que es desplacen per rebre l’atenció fins al CDIAP.

La convocatòria per accedir a aquesta ajuda s’obre un cop l’any. Les famílies ateses al CDIAP seran avisades pel seu professional de referència. També es pot consultar la pàgina web http://www.gencat.cat

AJUTS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS
L’objecte és ajudar econòmicament les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants i que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Per a més informació, dirigir-se a l’oficina de Benestar i Família o aquí.

TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL
El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

S’entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

Les famílies monoparentals formades per fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut, actualment només poden presentar la sol·licitud d’alta i renovació presencialment.
Per a més informació, dirigir-se a l’oficina de Benestar i Família o a aquest enllaç.

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.

S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada membre.
Es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer la tramitació presencialment).

Per tramitar el títol, dirigir-se a l’oficina de Benestar i Família o clicar aquest enllaç.

RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT
La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

Per a més informació, dirigir-se a l’oficina de Benestar i Família o clicar aquest enllaç.

PRESTACIONS PER FILLS A CÀRREC
És una assignació econòmica de la Seguretat Social que es reconeix per cada fill a càrrec del beneficiari menor de 18 anys o major de 18 anys afectat per una discapacitat igual o superior al 65% amb independència legal de la seva filiació, així com per als menors acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu.

La quantia de l’assignació es determina anualment i està exempta del IRPF. Varia en funció de l’edat i del grau de discapacitat del fill.
Per a més informació dirigir-se a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o al lloc web de la seguretat social.

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)
La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i, consta de dues prestacions econòmiques:

1.Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
2.Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

En pot ser beneficiària qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Per al 2017, el llindar d’ingressos se situa en 564 € al mes en dotze pagues.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Com puc demanar la Renda garantida de ciutadania (RGC)?
1. Consulta l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900 400 012. T’informaran dels requisits per accedir a la prestació i et donaran cita prèvia.
2. Cita prèvia
El dia de la cita cal que et presentis a l’oficina corresponent amb la documentació acreditativa de la teva situació.
3. Sol·licitud
En cas de complir tots els requisits i presentar la documentació acreditativa, s’iniciaran els tràmits d’atorgament de l’RGC.

DEPENDÈNCIA
Les persones amb dependència són aquelles que tenen una pèrdua d’autonomia i per tant, necessiten el suport d’una tercera persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): alimentar-se, banyar-se, vestir-se i poder-se desplaçar per anar a treballar, fer les feines domèstiques o oci.

El reconeixement oficial de la situació de dependència es genera una vegada realitzada la sol·licitud i la valoració de l’equip tècnic corresponent. Segons la necessitat d’ajuda que requereix la persona per realitzar les ABVD, s’estableixen tres graus de dependència:

 • Grau (I), dependència moderada: necessitat d’ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia, necessitats d’ajuda intermitent.
 • Grau (II), dependència severa: necessitat d’ajuda per a diverses ABVD dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidador.
 • Grau (III), gran dependència: necessitat d’ajuda per realitzar diverses ABVD unes quantes vegades al dia i necessitat permanent d’una altra persona.

L’assignació d’un grau que et reconegui la situació de dependència és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials establertes en la Llei de la dependència.

Per a més informació, dirigir-se a l’oficina d’Afers Socials i Família o a la pàgina web de la Generalitat on també s’exposa informació relacionada amb la dependència i els infants menors de 3 anys.

SERVEI DE PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL –BAT-
El servei de productes de suport i teràpia ocupacional el formen el Consell Comarcal d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i, a través d’un projecte pilot, el Departament de Benestar Social i Família.

L’objectiu principal del servei és atendre situacions de dependència i discapacitat temporal i/o permanent, per tal de prevenir riscos en el desenvolupament funcional i facilitar el dia a dia dels cuidadors.

Els professionals del servei realitzen una valoració i planificació de la situació de la persona i el seu entorn, així com també una intervenció educativa, assessoren i orienten a la persona i a la família de com utilitzar els productes de suport i quin és el més indicat en cada situació.

Per accedir al servei i poder fer ús del productes de suport cal fer la sol·licitud a través de serveis socials bàsics, recursos sanitaris i altres entitats socials.

 • CENTRES DE TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES:

Hipoteràpia: https://www.associacioalpas.com/

 • LLOCS WEB D’INTERÈS I APPS:

CALAIX DE RECURSOS
És una pagina web de la generalitat que, a través d’enllaços, ens dóna a conèixer  respostes a aquelles preguntes o dubtes que tenim sobre els nostres fills. En aquest espai es pot accedir a llistats i enllaços de recursos (llibres, guies, pàgines web) que ens faciliten eines d’interès per treballar tot allò que ens té preocupats com a pares.

Les temàtiques que si presenten són:

 • Ser pares i mares: parentalitat positiva, vida en família, competències i autoestima parentals.
 • Afecte i comunicació: educació emocional i gestió de conflictes, l’estreta línia entre estima i autoritat, autonomia i límits…
 • Salut i cura: principis pel benestar físic.
 • Hàbits i conductes: menjar, dormir, jugar, com promoure hàbits i conductes saludables?
 • Joc i aprenentatge: jocs i activitats de lleure per afavorir aprenentatges.
 • Noves tecnologies: webs educatives, eines per a l’ús responsable de les noves tecnologies.
 • Lleure i entorn
 • Xarxes de suport

Visiteu la web Calaix de recursos

Adaptacions i suports:
BJ Adaptacions

Associacions:
Prematurs de l’Hospital Clínic de Barcelona

 • ENTITATS D’INTERÈS:

ACPAD (Associació Comarcal per la Promoció i Ajut a  les persones amb Discapacitat)

L’ACPAD és una associació que té la funció de vetllar per les persones amb qualsevol tipus de discapacitat de la comarca del Ripollès i les seves famílies. Està formada per un grup de professionals, familiars: pares, mares, germans… i persones sensibilitzades amb la discapacitat.

Per contactar amb l’associació ho pots fer a través de la seva pàgina de Facebook Associació ACPAD o a través d’e-mail: acpadripolles@gmail.com.

També pots col·laborar-hi formant part d’alguna de les comissions que el formen i/o fer-te’n voluntari o soci!!